Top
Image Alt

Zgłoszenie

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól formularza.

Informacje o wyjeździe
Dane podróżnego
Uzgodniona pomiędzy stronami preferowana forma komunikacji (zaznaczyć właściwe)

Rodzaj dodatkowego ubezpieczenia (dla chętnych):

1. Od Rezygnacji z Wyjazdu (płatne dodatkowo 7% ceny wyjazdu)

2. Od Przerwania Wyjazdu (płatne dodatkowo 4% ceny wyjazdu)

Wymagania specjalne uzgodnione z Organizatorem (w przypadku braku możliwości spełnienia przez Organizatora wymagania specjalnego Podróżnego zastosowanie ma Rozdział III ust. 9 i 10 OWU):

Umowa zostaje zawarta między Organizatorem a Podróżnym i jest objęta tajemnicą handlową. Ogół praw i obowiązków Organizatora i Podróżnego określony jest w OWU (Ogólnych Warunkach Uczestnictwa), które wraz z Programem imprezy turystycznej, kopią certyfikatu potwierdzającego posiadanie przez Organizatora Ubezpieczeniowej Gwarancji Turystycznej, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże oraz Standardowym Formularzem Informacyjnym stanowią integralną część Umowy.

Oświadczenia podróżnego

Podróżny oświadcza, że:
You don't have permission to register